LECTIO DE VIA

 

LECTIO DE VIA / Skaitymo kelias Nr. 09.2.1-ESFA-K-728-01-0028

Šio projekto tikslas – tobulinti 7–8 klasių mokinių skaitymo įgūdžius parengiant lietuvių kalbos ir kitų mokomųjų dalykų (matematikos, istorijos, geografijos, biologijos, fizikos, chemijos) integruotų pamokų ciklus. Parengti integruotų pamokų ciklai bus taikomi 15–20% matematikos, socialinio ir gamtamokslinio ugdymo pamokų 7–8 klasėse. Įgyvendinant projektą 40 veiklą tobulinančių mokyklų mokytojų dalyvaus mokymuose, kuriuose sužinos, kaip taikyti skaitymo strategijas įvairių mokomųjų dalykų pamokose. Jiems projekte dalyvaujantys partneriai organizuos mokymus apie skaitymo strategijas ir būdus, įgalinančius mokinius efektyviau mokytis. Konsultuojančios mokyklos lietuvių kalbos mokytojai ne tik dalinsis gerąja darbo patirtimi, bet ir vadovaus kuriant integruotų pamokų ciklus, kurie bus išbandomi ir diegiami veiklą tobulinančiose Šiaulių rajono savivaldybės mokyklose 2018–2019 mokslo metais bei taikomi praktiškai paskesnius 3 metus. Projektui įgyvendinti bus įsigytos informacinės komunikacinės technologijos bei kitos inovatyvios mokymo priemonės, kurios bus naudojamos įgyvendinant projekto veiklas bei taikant sukurtą produktą (integruotų pamokų ciklai).

 

Daugiau informacijos:

https://www.esinvesticijos.lt/lt/