Teisės aktai

DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2020 M. BIRŽELIO 1 D. ĮSAKYMO NR. A-837 „DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLŲ, PADEDANČIŲ TĖVAMS (GLOBĖJAMS, RŪPINTOJAMS) ORGANIZUOTI VAIKŲ UGDYMĄ(SI) ŠEIMOJE, SĄRAŠO PATVIRTINIMO“(pdf atsiųsti)

 

MOKYKLOS VEIKLĄ REGLAMENTUOJANTYS DOKUMENTAI

1. Lietuvos Respublikos švietimo įstatymas (Žin., 2011, Nr. 38-1804) (2011-03-17)2. Šiaulių rajono Kairių pagrindinės mokyklos nuostatai, patvirtinti Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2012 m. spalio 25 d. sprendimu Nr.T-2663. 2015-2016 ir 2016-2017 mokslo metų pradinio ugdymo programos bendrasis ugdymo planas, patvirtintas Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministro 2015 m. gegužės 6 d. įsakymu Nr. V-459. Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministro 2015 m. birželio 17 d. įsakymas ,,Dėl švietimo ir mokslo ministro 2015 m. gegužės 6 d. įsakymo Nr. V-459 ,,Dėl 2015-2016 ir 2016-2017 mokslo metų prainio ugdymo programos bendrojo ugdymo plano patvirtinimo‘‘ pakeitimo‘‘4. 2015-2016 ir 2016-2017 mokslo metų pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų bendrieji ugdymo planai, patvirtinti Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministro 2015 m. gegužės 6 d. įsakymu Nr. V-457 Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministro 2015 m. birželio 16 d. įsakymas Nr. V-614 ,,Dėl švietimo ir mokslo ministro 2015 m. gegužės 6 d. įsakymo nr. v-457 „dėl 2015–2016 ir 2016–2017 mokslo metų pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų bendrųjų ugdymo planų patvirtinimo“ pakeitimo5. „Pradinio ir pagrindinio ugdymo bendrosios programos“ (Žin., 2008, 99-3848).6. Profesinio orientavimo vykdymo tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro ir Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2012 m. liepos 4 d. įsakymu Nr. V-1090/A1-314.7. „Bendrojo lavinimo ugdymo turinio formavimo, vertinimo, atnaujinimo ir diegimo strategija (Žin., 2007, Nr. 63-2440).8. ,,Nuosekliojo mokymo pagal bendrojo ugdymo programas tvarkos aprašas”, patvirtintas Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2012 m. gegužės 8 d. įsakymu Nr. V – 766 (Žin. 2012, Nr. 54 – 2684).9. Rekomendacijos dėl poveikio priemonių taikymo netinkamai besielgiantiems mokiniams (pritarta Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2012 m. rugpjūčio 28 d. įsakymu Nr. V-1268).10. Mokymosi formų ir mokymo organizavimo tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2012 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. V-1049.

 

Teisės aktai pdf